Voorwaarden en bepalingen

LEES DE VOLGENDE VOORWAARDEN VAN DE SERVICEOVEREENKOMST AANDACHTIG DOOR. DOOR ONZE SITES EN DIENSTEN TE BEZOEKEN OF TE GEBRUIKEN, GAAT U ER HIERBIJ MEE AKKOORD GEBONDEN TE ZIJN AAN DE VOORWAARDEN EN ALLE VOORWAARDEN DIE HIERIN ZIJN OPGENOMEN DOOR MIDDEL VAN VERWIJZING. HET IS DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN U, DE GEBRUIKER, KLANT OF POTENTIËLE KLANT OM DE VOORWAARDEN TE LEZEN ALVORENS OVER TE GAAN TOT HET GEBRUIK VAN DEZE SITE. ALS U NIET UITDRUKKELIJK AKKOORD GAAT MET ALLE VOORWAARDEN EN CONDITIES, DAN VERZOEKEN WIJ U ONZE SITES OF ONZE DIENSTEN NIET TE BEZOEKEN OF TE GEBRUIKEN. DEZE SERVICEVOORWAARDEN ZIJN VAN KRACHT VANAF 05/15/2017.

AANVAARDING VAN VOORWAARDEN

De volgende dienstverleningsovereenkomst (de "TOS") is een juridisch bindende overeenkomst die van toepassing is op de relatie met onze gebruikers en anderen die met Privé-goederen, ook bekend als Privé, in 2627 203rd Street (Suite 201), Miami FL 33180 USA en onze dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen, in verband met het gebruik van de Privé-website, waaronder priverevaux.com, (de "Site") en haar diensten, die hieronder gedefinieerd zullen worden.

BESCHRIJVING VAN DE AANGEBODEN DIENSTEN OP DE WEBSITE

De Site is een e-commerce website met de volgende beschrijving: Privé is een designer zonnebrilmerk dat meer dan 100 verschillende monturen aanbiedt tegen een fractie van de kosten van wat ze zouden moeten zijn. Wij maken mode, luxe en expressie beschikbaar voor iedereen. Nu kan iedereen iedereen zijn.

Alle bezoekers van onze site, ongeacht of ze geregistreerd zijn of niet, zullen worden beschouwd als "gebruikers" van de hierin opgenomen diensten die voor het doel van deze TOS worden geleverd. Zodra een individu zich registreert voor onze diensten, door middel van het proces van het aanmaken van een account, zal de gebruiker vervolgens worden beschouwd als een "lid".

De gebruiker en/of het lid erkent en gaat ermee akkoord dat de diensten die via onze website en toepassingen worden geleverd en beschikbaar worden gesteld, waaronder sommige mobiele toepassingen, en dat deze toepassingen beschikbaar kunnen worden gesteld op verschillende sociale media-netwerksites en talrijke andere platforms en downloadbare programma's, het exclusieve eigendom zijn van Privé Goederen. Privé-goederen kunnen naar eigen goeddunken aanvullende websitediensten en/of producten aanbieden, of enige actuele inhoud en diensten actualiseren, wijzigen of herzien, en deze Overeenkomst is van toepassing op alle aanvullende diensten en/of producten en alle geactualiseerde, gewijzigde of herziene diensten, tenzij anders bepaald. Privé Goederen behouden zich hierbij het recht voor om de bovengenoemde Diensten en/of producten te annuleren en niet langer aan te bieden. U, als eindgebruiker en/of lid, erkent, aanvaardt en stemt ermee in dat Privéproducten niet aansprakelijk zijn voor dergelijke updates, wijzigingen, herzieningen, opschortingen of stopzetting van een van onze Diensten en/of producten. Uw voortgezette gebruik van de geleverde Services, na het plaatsen van dergelijke updates, wijzigingen en/of aanpassingen, houdt in dat u akkoord gaat met dergelijke updates, wijzigingen en/of aanpassingen, en dat u als zodanig deze Overeenkomst en alle van toepassing zijnde voorwaarden en beleidslijnen regelmatig dient te controleren om ervoor te zorgen dat u op de hoogte bent van alle voorwaarden en beleidslijnen die op dat moment van kracht zijn. Indien u niet akkoord gaat met de bijgewerkte, herziene of gewijzigde voorwaarden, dient u onmiddellijk te stoppen met het gebruik van de geleverde diensten.

Verder begrijpt de gebruiker en/of het lid, erkent en gaat ermee akkoord dat de aangeboden Diensten "in de huidige staat" worden geleverd en als zodanig zullen de Privé Goederen geen enkele verantwoordelijkheid of verplichting op zich nemen voor de tijdigheid, gemiste levering, verwijdering en/of het niet opslaan van de inhoud van de gebruiker, de communicatie of de personalisatie-instellingen.

REGISTRATIE

Om u te registreren en "lid" van de Site te worden, moet u ten minste 18 jaar oud zijn om een wettelijk bindend contract aan te gaan en te vormen. Daarnaast moet u een goede naam hebben en niet een persoon die eerder is uitgesloten van het ontvangen van Privé-services volgens de wetten en statuten van de Verenigde Staten of een ander toepasselijk rechtsgebied.

Wanneer u zich registreert, kan Privé informatie verzamelen zoals uw naam, e-mailadres, geboortedatum, geslacht, postadres, beroep, bedrijfstak en persoonlijke belangen. U kunt uw accountinformatie op elk gewenst moment wijzigen. Zodra u zich registreert bij Privé en zich aanmeldt bij onze diensten, bent u niet langer anoniem voor ons.

Bovendien erkent, begrijpt en stemt de registrerende partij hiermee in:

a) het verstrekken van feitelijke, correcte, actuele en volledige informatie met betrekking tot uzelf, zoals gevraagd in het kader van het gegevensregistratieproces, en

b) uw registratie- en profielinformatie te onderhouden en onmiddellijk bij te werken in een poging om de nauwkeurigheid en volledigheid te allen tijde te behouden.

Indien iemand bewust informatie verstrekt die vals, onwaar, onnauwkeurig of onvolledig is, zal Privé Goods voldoende redenen en rechten hebben om het lid op te schorten of te beëindigen in strijd met dit aspect van de overeenkomst, en als zodanig elk huidig of toekomstig gebruik van Privé Goods Services, of een deel daarvan, te weigeren.

Het is de prioriteit van Privé Goederen om de veiligheid en privacy van al haar bezoekers, gebruikers en leden te waarborgen, in het bijzonder die van kinderen. Daarom moeten de ouders van elk kind dat jonger is dan 13 jaar en dat hun kind of kinderen toegang geeft tot de diensten van het Privé-website platform, een "familie"-account aanmaken, waarmee wordt bevestigd dat de persoon die de "familie"-account aanmaakt, 18 jaar oud is en als zodanig de ouder of wettelijke voogd van een kind of kinderen die onder de "familie"-account zijn geregistreerd. Als maker van de "familie"-account geeft hij/zij daarmee toestemming aan zijn/haar kind of kinderen om toegang te krijgen tot de verschillende aangeboden diensten, inclusief, maar niet beperkt tot, message boards, e-mail en/of instant messaging. Het is de verantwoordelijkheid van de ouders en/of wettelijke voogd om te bepalen of een van de aangeboden diensten en/of inhoud geschikt is voor zijn/haar kind.

PRIVACY-BELEID

De registratiegegevens van elk lid en diverse andere persoonlijke informatie worden strikt beschermd door het Privé Goederen Online Privacybeleid (zie het volledige Privacybeleid op priverevaux.com/privacy). Als lid stemt u in met de verzameling en het gebruik van de verstrekte informatie, met inbegrip van de overdracht van informatie binnen de Verenigde Staten en/of andere landen voor opslag, verwerking of gebruik door Privé-goederen en/of onze dochterondernemingen en filialen.

LEDENACCOUNT, GEBRUIKERSNAAM, WACHTWOORD EN BEVEILIGING

Wanneer u een account aanmaakt, bent u de enige geautoriseerde gebruiker van uw account. U bent verantwoordelijk voor de geheimhouding en vertrouwelijkheid van uw wachtwoord en voor alle activiteiten die op of binnen uw account plaatsvinden. Het is uw verantwoordelijkheid voor elke handeling of elk verzuim van een gebruiker(s) die toegang heeft (hebben) tot uw accountinformatie die, indien door u ondernomen, zou worden beschouwd als een schending van de TOS. Het is uw verantwoordelijkheid om Privé-producten onmiddellijk op de hoogte te stellen als u een ongeoorloofde toegang tot of gebruik van uw account of wachtwoord of een andere inbreuk op de beveiliging opmerkt. Privé-goederen kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies en/of schade die voortvloeit uit het niet naleven van deze bepaling en/of voorwaarde van de TOS.

CONDUCT

Als gebruiker of lid van de Site erkent, begrijpt en gaat u ermee akkoord dat alle informatie, tekst, software, gegevens, foto's, muziek, video, berichten, tags of andere inhoud, ongeacht of deze openbaar of privé is geplaatst en/of verzonden, de uitdrukkelijke verantwoordelijkheid is van de persoon van wie de inhoud afkomstig is. In het kort betekent dit dat u als enige verantwoordelijk bent voor alle inhoud die wordt gepost, geüpload, gemaild, verzonden of anderszins beschikbaar wordt gesteld via de Privé-diensten, en dat wij als zodanig de juistheid, integriteit of kwaliteit van dergelijke inhoud niet garanderen. Het is uitdrukkelijk begrepen dat u door het gebruik van onze diensten blootgesteld kunt worden aan inhoud, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, fouten of weglatingen in geposte inhoud en/of verlies of schade van welke aard dan ook als gevolg van het gebruik van geposte, gemailde, verzonden of op andere wijze beschikbaar gestelde inhoud door Privé.

Bovendien stemt u er in dit geval mee in om geen gebruik te maken van de Privé-goederendiensten:

 1. het uploaden, plaatsen, e-mailen, verzenden of anderszins beschikbaar stellen van inhoud die als onwettig, schadelijk, bedreigend, beledigend, intimiderend, onrechtmatig, lasterlijk, vulgair, obsceen, smadelijk of indringend voor de privacy van een ander wordt beschouwd of die haatdragend en/of racistisch, etnisch of anderszins verwerpelijk is;

 2. die minderjarigen op welke manier dan ook schade toebrengen;

 3. het zich voordoen als een individu of entiteit, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, enigePrivé-functionarissen, forumleiders, gidsen of gastheren of het valselijk verklaren of anderszins verkeerd voorstellen van enige connectie met een individu of entiteit;

 4. het vervalsen van bijschriften, titels of titels of het op andere wijze aanbieden van enige inhoud waar u persoonlijk geen recht op heeft op grond van enige wet of het hebben van enige contractuele of fiduciaire relatie met;

 5. het uploaden, plaatsen, e-mailen, verzenden of op andere wijze aanbieden van dergelijke inhoud die inbreuk kan maken op een octrooi, auteursrecht, handelsmerk of andere eigendomsrechten of intellectuele rechten van een andere partij;

 6. het uploaden, plaatsen, e-mailen, verzenden of anderszins aanbieden van inhoud die u niet persoonlijk mag aanbieden op grond van een wet of in overeenstemming met een contractuele of fiduciaire relatie;

 7. het uploaden, plaatsen, e-mailen, verzenden of anderszins aanbieden van ongevraagde of ongeoorloofde reclame, reclamefolders, "junkmail", "spam" of enige andere vorm van verzoeken, met uitzondering van de gebieden die eventueel voor een dergelijk doel zijn aangewezen;

 8. het uploaden, plaatsen, e-mailen, verzenden of anderszins aanbieden van een bron die een softwarevirus of andere computercode kan bevatten, bestanden en/of programma's die zijn ontworpen om de werking van computersoftware, -hardware of -telecommunicatieapparatuur te interfereren, te vernietigen en/of te beperken

 9. het verstoren van de normale communicatiestroom, of het anderszins handelen op een manier die het vermogen van andere gebruikers om deel te nemen aan real time interacties negatief zou beïnvloeden;

 10. het storen of onderbreken van Privé Goederendiensten, servers en/of netwerken die verbonden of gerelateerd zijn aan onze website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het gebruik van apparaatsoftware en/of routine om de robotuitzonderingskoppen te omzeilen;

 11. Het opzettelijk of onopzettelijk overtreden van enige lokale, staats-, federale, nationale of internationale wetgeving, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, regels, richtlijnen en/of voorschriften uitgevaardigd door de Amerikaanse Securities and Exchange Commission, naast de regels van enige nationale of andere effectenbeurs, waaronder, zonder beperking, de New York Stock Exchange, de American Stock Exchange of de NASDAQ, en alle voorschriften die de kracht van wet hebben;

 12. het verlenen van informatieve steun of middelen, het verbergen en/of verhullen van het karakter, de locatie en/of de bron van een organisatie die door de regering van de Verenigde Staten is gedelegeerd als "buitenlandse terroristische organisatie" overeenkomstig artikel 219 van de Immigration Nationality Act;

 13. "stalking" of met de bedoeling een ander individu op een andere manier lastig te vallen; en/of

 14. het verzamelen of opslaan van persoonlijke gegevens met betrekking tot een ander lid of gebruiker in verband met het verboden gedrag en/of de verboden activiteiten die in de bovengenoemde paragrafen zijn uiteengezet.

Privé-goederen hierin behouden zich het recht voor om alle inhoud die momenteel beschikbaar is via onze Diensten vooraf te screenen, te weigeren en/of te verwijderen. Daarnaast behouden wij ons het recht voor om dergelijke inhoud te verwijderen en/of te wissen die in strijd is met de TOS of die anderszins als beledigend voor andere bezoekers, gebruikers en/of leden zou worden beschouwd.

Privé-goederen hierin behoudt zich het recht voor om toegang te krijgen tot de accountinformatie en/of inhoud van leden en/of deze te bewaren en/of openbaar te maken indien de wet dit vereist of indien men te goeder trouw van mening is dat een dergelijke handeling redelijkerwijs noodzakelijk wordt geacht voor:

a) de naleving van elk juridisch proces;

b) Handhaving van de TOS;

c) te reageren op elke bewering dat de inhoud ervan in strijd is met de rechten van derden;

d) het beantwoorden van verzoeken om klantenservice; of

e) het beschermen van de rechten, eigendommen of de persoonlijke veiligheid van Privé-goederen, zijn bezoekers, gebruikers en leden, met inbegrip van het algemene publiek.

Privégoederen hierin het recht behoudt om het gebruik van beveiligingscomponenten op te nemen die het mogelijk maken om digitale informatie of materiaal te beschermen, en dat dergelijk gebruik van informatie en/of materiaal onderworpen is aan de gebruiksrichtlijnen en -voorschriften die door Privégoederen of andere contentaanbieders die content-diensten aan Privégoederen leveren, zijn opgesteld. Het is u hierbij verboden enige poging te doen om een van de in onze Diensten opgenomen gebruiksregels te omzeilen of te omzeilen. Bovendien is het uitdrukkelijk verboden om informatie of materialen die door onze Diensten worden geleverd, ongeoorloofd te reproduceren, te publiceren, te verspreiden of te exposeren, ondanks het feit dat dit geheel of gedeeltelijk gebeurt.

WAARSCHUWT VOOR WERELDWIJD GEBRUIK EN NALEVING VAN DE EXPORT- EN IMPORTWETGEVING

Vanwege het wereldwijde karakter van het internet gaat u hierbij akkoord met het gebruik van ons netwerk om te voldoen aan alle lokale regels met betrekking tot online gedrag en datgene wat als acceptabel wordt beschouwd. Het uploaden, plaatsen en/of overdragen van software, technologie en andere technische gegevens kan onderworpen zijn aan de export- en importwetten van de Verenigde Staten en mogelijk andere landen. Door het gebruik van ons netwerk gaat u er dus mee akkoord dat u zich houdt aan alle van toepassing zijnde export- en importwetten, statuten en voorschriften, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de Export Administration Regulations (http://www.access.gpo.gov/bis/ear/ear_data.html), evenals het sanctiecontroleprogramma van de Verenigde Staten (http://www.treasury.gov/resource- center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx). Bovendien verklaart en belooft u dat u:

a) niet voorkomen op de lijst van verboden personen die kunnen worden geïdentificeerd op een exportuitsluitingsrapport van de overheid (http://www.bis.doc.gov/complianceandenforcement/liststocheck.htm) of een lid van een andere overheid die deel kan uitmaken van een exportverboden land dat wordt geïdentificeerd in de toepasselijke export- en importwet- en -regelgeving;

b) gaat ermee akkoord geen software, technologie of andere technische gegevens over te dragen via het gebruik van onze netwerkservices naar een exportverboden land;

c) gaat ermee akkoord onze website-netwerkdiensten niet te gebruiken voor militaire, nucleaire, raket-, chemische of biologische wapentoepassingen die een overtreding van de Amerikaanse exportwetten zouden zijn; en

d) gaat ermee akkoord geen software, technologie of andere technische gegevens te plaatsen, over te dragen of te uploaden die in strijd zijn met de Amerikaanse of andere toepasselijke export- en/of importwetten.

GEPLAATSTE OF TER BESCHIKKING GESTELDE CONTENT VOOR BEDRIJFSDIENSTEN

Privé-goederen zullen geen aanspraak maken op het eigendomsrecht van enige inhoud die door een bezoeker, lid of gebruiker wordt ingediend, noch zal dergelijke inhoud beschikbaar worden gesteld voor opname in onze websitediensten. Daarom verleent u hierbij de onderstaande wereldwijde, royaltyvrije en niet-exclusieve licenties, voor zover van toepassing, aan Privé-producten en staat u deze toe:

a) De inhoud die wordt ingediend of beschikbaar wordt gesteld voor opname in de voor het publiek toegankelijke delen van de sites van Privégoederen, de licentie die wordt verleend om het gebruik, de distributie, de reproductie, de wijziging, de aanpassing, de openbare uitvoering en/of de openbare weergave van deze inhoud op onze netwerkservices mogelijk te maken, is uitsluitend bedoeld om het specifieke deel te leveren en te promoten waaraan deze inhoud werd geplaatst en/of beschikbaar werd gesteld om te worden bekeken. Deze licentie is beschikbaar zolang u lid bent van de sites van Privé-goederen en eindigt op het moment dat u ervoor kiest uw lidmaatschap op te zeggen.

b) Foto's, audio, video en/of afbeeldingen die worden ingediend of beschikbaar worden gesteld voor opname op de publiek toegankelijke delen van de sites van Privé-goederen, de licentie die wordt verleend om het gebruik, de distributie, de reproductie, de wijziging, de aanpassing, de openbare uitvoering en/of de openbare weergave van deze Inhoud op onze netwerkdiensten toe te staan, zijn uitsluitend bedoeld om het specifieke gebied waarin deze Inhoud werd geplaatst en/of beschikbaar werd gesteld voor het bekijken ervan, aan te bieden en te promoten. Deze licentie is beschikbaar zolang u lid bent van de sites van Privé-goederen en eindigt op het moment dat u ervoor kiest uw lidmaatschap op te zeggen.

c) Voor alle andere inhoud die wordt ingediend of beschikbaar wordt gesteld voor opname in de publiek toegankelijke delen van de sites van Privé-goederen, de doorlopende, bindende en volledig sublicentieerbare licentie die bedoeld is om het gebruik, de distributie, de reproductie, de wijziging, de aanpassing, de publicatie, de vertaling, de openbare uitvoering en/of de openbare weergave van deze inhoud toe te staan, hetzij geheel of gedeeltelijk, en de opname van dergelijke inhoud in andere werken in eender welke opstelling of op eender welk actueel medium dat wordt gebruikt of later wordt ontwikkeld.

De gebieden die kunnen worden beschouwd als "publiek toegankelijke" gebieden van de sites van Privégoederen zijn die gebieden van onze netwerkeigendommen die bedoeld zijn om beschikbaar te zijn voor het grote publiek, en die message boards en groepen zouden omvatten die openlijk beschikbaar zijn voor zowel gebruikers als leden.

BIJDRAGEN AAN DE WEBSITE VAN DE ONDERNEMING

Privé Goederen biedt een ruimte voor onze gebruikers en leden om feedback te geven aan onze website. Wanneer u ideeën, documenten, suggesties en/of voorstellen ("Bijdragen") indient op onze site, erkent u dat en gaat u ermee akkoord:

 1. a) uw bijdragen bevatten geen enkele vorm van vertrouwelijke of bedrijfseigen informatie;

 2. b) Privé is niet aansprakelijk of verplicht om de vertrouwelijkheid, expliciet of impliciet, in verband met Bijdragen te waarborgen of te handhaven;

 3. c) Privé heeft het recht om dergelijke Bijdragen te gebruiken en/of bekend te maken op elke manier die zij geschikt achten;

 4. d) de bijdragen van de contribuant automatisch het exclusieve eigendom van Privé worden; en

 5. e) Privé is niet verplicht tot enige vorm van compensatie of terugbetaling, op welke wijze of van welke aard dan ook.

INDEMINITIE

Alle gebruikers en/of leden hierin stemmen ermee in om Privé-goederen, onze dochterondernemingen, filialen, agenten, werknemers, functionarissen, partners en/of licentiegevers te verzekeren en te vrijwaren van enige claim of eis, die onder meer, maar niet uitsluitend, redelijke advocaatkosten kan omvatten die door een derde partij worden gemaakt en die kunnen voortvloeien uit enige inhoud die een lid of gebruiker van onze site kan indienen, plaatsen, wijzigen, verzenden of anderszins beschikbaar maken via onze diensten, het gebruik van Privé-diensten of uw verbinding met deze diensten, uw schendingen van de Servicevoorwaarden en/of uw schending van dergelijke rechten van een andere persoon.

COMMERCIEEL HERGEBRUIK VAN DIENSTEN

Het lid of de gebruiker gaat ermee akkoord om geen enkel onderdeel, gebruik of toegang tot Privé's sites te repliceren, dupliceren, kopiëren, verhandelen, verkopen, door te verkopen of te exploiteren om welke commerciële reden dan ook.

GEBRUIK EN OPSLAG ALGEMENE PRAKTIJKEN

U erkent hierin dat Privé-goederen dergelijke praktijken en/of beperkingen kunnen instellen met betrekking tot het gebruik van onze diensten, zonder beperking van het maximale aantal dagen dat e-mails, berichten of andere geüploade inhoud door Privé-goederen worden bewaard, noch het maximale aantal e-mailberichten dat door een lid kan worden verzonden en/of ontvangen, het maximale volume of de maximale grootte van een e-mailbericht dat kan worden verzonden van of ontvangen door een account op onze Service, de maximaal toegestane schijfruimte die zal worden toegewezen op de servers van Privégoederen in naam van het lid, en/of het maximale aantal keren en/of de maximale duur dat een lid toegang kan krijgen tot onze Services in een bepaalde periode. Daarnaast stemt u er ook mee in dat Privé-goederen absoluut niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor de verwijdering of het niet onderhouden van de opslag van berichten en/of andere communicaties of inhoud die door onze Diensten worden onderhouden of verzonden. U erkent ook dat wij ons het recht voorbehouden om een account dat gedurende een langere periode niet meer actief is, te verwijderen of te verwijderen. Bovendien behoudt Privé-goederen zich het recht voor om deze algemene praktijken en beperkingen naar eigen goeddunken te wijzigen, aan te passen en/of bij te werken.

MODIFICATIES

Privé-goederen behouden zich het recht voor om op elk gewenst moment, met of zonder voorafgaande kennisgeving, onze dienstverlening of een deel daarvan tijdelijk of permanent te wijzigen, te wijzigen of stop te zetten. Bovendien zullen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor een dergelijke wijziging, wijziging, opschorting en/of stopzetting van onze diensten, of enig deel daarvan, tegenover u of enige derde partij.

BEËINDIGING

Als lid van priverevaux.com kunt u uw account, het bijbehorende e-mailadres en/of de toegang tot onze diensten annuleren of beëindigen door een annulerings- of beëindigingsverzoek in te dienen bij customerservice.eu@priverevaux.com.

Als lid gaat u ermee akkoord dat Privé-producten zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving uw account, alle e-mails die aan uw account zijn gekoppeld en de toegang tot onze diensten onmiddellijk kunnen opschorten, beëindigen, stopzetten en/of beperken. De reden voor een dergelijke beëindiging, beëindiging, opschorting en/of beperking van de toegang omvat, maar is niet beperkt tot:

a) elke inbreuk of schending van onze TOS of enige andere geïncorporeerde overeenkomst, regelgeving en/of richtlijn;

b) door middel van verzoeken van wetshandhavingsinstanties of andere overheidsinstanties;

c) de stopzetting, wijziging en/of materiële wijziging van onze Diensten, of een deel daarvan;

d) onverwachte technische of veiligheidsproblemen en/of problemen;

e) een langere periode van inactiviteit;

f) elke betrokkenheid van u bij frauduleuze of illegale activiteiten; en/of

g) het niet betalen van eventuele bijbehorende kosten die door u verschuldigd zijn in verband met uw priverevaux.com account Services.

Verder gaat u ermee akkoord dat elke beëindiging, opschorting, stopzetting en of beperking van de toegang voor een reden naar eigen goeddunken zal worden gemaakt en dat we niet aansprakelijk zijn voor u of een andere derde partij met betrekking tot de beëindiging van uw account, het bijbehorende e-mailadres en / of de toegang tot een van onze diensten.

De beëindiging van uw account bij priverevaux.com zal het volgende omvatten en/of alle volgende:

a) het verwijderen van elke toegang tot alle of een deel van de aangeboden diensten binnen priverevaux.com;

b) het verwijderen van uw wachtwoord en alle gerelateerde informatie, bestanden en dergelijke inhoud die kan worden geassocieerd met of in uw account, of een deel daarvan; en

c) behoudens verder gebruik van onze diensten of een deel daarvan.

ADVERTENTIES

Alle correspondentie of zakelijke transacties met, of de deelname aan promoties van adverteerders die zich op of via onze Diensten bevinden, die de betaling en/of levering van dergelijke gerelateerde goederen en / of Diensten kunnen omvatten, en een dergelijke andere term, voorwaarde, garantie en / of vertegenwoordiging in verband met dergelijke transacties, zijn en zullen uitsluitend tussen u en een dergelijke adverteerder zijn. Bovendien gaat u ermee akkoord dat Privégoederen niet verantwoordelijk of aansprakelijk zullen worden gesteld voor enig verlies of enige schade van welke aard of manier dan ook die het gevolg is van dergelijke transacties of van de aanwezigheid van dergelijke adverteerders op onze website.

LINKS

Zowel Privé-goederen als derden kunnen links naar andere websites en/of bronnen aanbieden. U erkent en gaat ermee akkoord dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de beschikbaarheid van dergelijke externe sites of bronnen en dat wij als zodanig niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor enige inhoud, producten, reclame of ander materiaal op of beschikbaar via dergelijke sites of bronnen van derden. Bovendien erkent u en gaat u ermee akkoord dat Privé-producten niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn, direct of indirect, voor dergelijke schade of verlies die het gevolg is van, veroorzaakt wordt door of naar verluidt wordt veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten die op of via dergelijke sites of bronnen beschikbaar worden gesteld.

EIGENDOMSRECHTEN

U erkent en gaat ermee akkoord dat de Diensten van Privégoederen en alle essentiële software die in verband met onze Diensten kan worden gebruikt ("Software"), eigendomsrechtelijk en vertrouwelijk materiaal bevatten dat door de toepasselijke intellectuele eigendomsrechten en andere wetten wordt beschermd. Bovendien erkent u hierin en gaat u ermee akkoord dat alle Inhoud die kan worden opgenomen in advertenties of informatie die wordt gepresenteerd door en via onze Diensten of door adverteerders, wordt beschermd door auteursrechten, handelsmerken, octrooien of andere eigendomsrechten en wetten. Daarom stemt u ermee in om, met uitzondering van hetgeen uitdrukkelijk is toegestaan door de toepasselijke wetgeving of zoals geautoriseerd door Privégoederen of een dergelijke toepasselijke licentiegever, geen plagiaat te wijzigen, te wijzigen, te leasen, te verhuren, uit te lenen, te verkopen, te distribueren, uit te zenden, uit te zenden, in het openbaar uit te voeren en/of te creëren op basis van Privégoederendiensten (bijv. Inhoud of Software), in zijn geheel of gedeeltelijk.

Privé-producten hebben u persoonlijke, niet-overdraagbare en niet-exclusieve rechten en/of licenties verleend om de objectcode of onze Software op één enkele computer te gebruiken, zolang u geen toestemming geeft, en niet toestaat, aan derden om werk te dupliceren, te wijzigen, aan te passen, te creëren of te plagiaat te plegen, reverse-engineering toe te passen, reverse-assemblage uit te voeren of anderszins een poging te doen om enige broncode te lokaliseren of te onderscheiden, te verkopen, over te dragen, in sublicentie te geven, een veiligheidsbelang te verlenen in en/of anderszins een dergelijk recht op de Software over te dragen. Bovendien stemt u er in dit document mee in de Software op geen enkele wijze, aard of vorm te wijzigen en als zodanig geen gewijzigde versies van de Software te gebruiken, met inbegrip van en zonder beperking, voor het verkrijgen van ongeoorloofde toegang tot onze Diensten. Tot slot stemt u er ook mee in dat u geen toegang zult krijgen of proberen te krijgen tot onze Diensten op een andere manier dan via de interface die door Privégoederen wordt geleverd voor gebruik bij het verkrijgen van toegang tot onze Diensten.

VRIJWARINGSCLAUSULES

U ERKENT EN STEMT ER UITDRUKKELIJK MEE IN DAT:

 1. HET GEBRUIK VAN PRIVÉ GOEDEREN DIENSTEN EN SOFTWARE ZIJN OP HET VERKOCHTE RISICO VAN U. ONZE DIENSTEN EN SOFTWARE WORDEN GELEVERD OP EEN "AS IS" EN/OF "AS AVAILABLE" BASIS. PRIVÉ GOEDEREN EN ONZE SUBSIDIES, AFFILIATEN, OFFICIATEN, EMPLOYEES, AGENTEN, PARTNERS EN LICENSOREN BIJ EXPRESSIEVE DISCLAIM EN ALLE WAARSCHUWINGEN VAN EEN KINDEREN WAARDE WORDT U UITGEBRUIKT OF UITGEBRUIKT, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, IMPLICIETE GARANTIES VAN EIGENDOMSRECHT, VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK.

 2. PRIVÉ GOEDEREN EN ONZE SUBSIDIES, OFFICERS, EMPLOYES, AGENTEN, PARTNERS EN LICENSORS MAKEN GEEN SUIKSE GARANTIES DAT (i) PRIVÉ GOEDEREN DIENSTEN OF SOFTWARE UW VERPLICHTINGEN ZULLEN MEETEN; (ii) PRIVÉ GOEDEREN DIENSTEN OF SOFTWARE ZULLEN VERSTERKT worden, TIJDELIJK, BEVEILIGEN OF VERTREKENDE VRIJWARINGEN; (iii) DIE ZIJN GEBRUIKEN VAN DE PRIVÉ GOEDEREN DIENSTEN OF SOFTWARE ZULLEN WORDEN TOEGESTAAN OF BETROUWEN; (iv) KWALITEIT VAN EEN VAN DE PRODUCTEN, DIENSTEN, INFORMATIE OF ANDERE MATERIËLE DIENSTEN WAARVOOR UW DIENSTEN OF SOFTWARE ZULLEN WORDEN GEBRUIKT, EN (v) DAT EEN OF ANDERE ERRECHTEN IN DE SOFTWARE ZULLEN WORDEN GEBRUIKT.

 3. EEN ENKELE INFORMATIE OF MATERIAAL DOWNLOAD OF ANDERE VERPLICHTINGEN DOOR WEG VAN PRIVÉGOEDEREN OF SOFTWARE ZULLEN WORDEN TOEGESTAAN DOOR UW VERKOOPSDISTRATIE EN VERKOOPSRISICO, EN ALS ZODANIG BENT U ALS ENIGE VERANTWOORDELIJK VOOR EN DOET U HIERBIJ AFSTAND VAN ENIGE EN ALLE CLAIMS EN OORZAKEN VAN ACTIE MET BETREKKING TOT ENIGE SCHADE AAN UW COMPUTER EN/OF INTERNETTOEGANG, HET DOWNLOADEN EN/OF WEERGEVEN, OF VOOR ENIG VERLIES VAN GEGEVENS DIE ZOUDEN KUNNEN VOORTVLOEIEN UIT HET DOWNLOADEN VAN DERGELIJKE INFORMATIE OF MATERIAAL.

 4. GEEN ADVIEZEN EN/OF INFORMATIE, DESPIETEN OF ORAL, DIE DOOR UW PRIVÉ GOEDEREN OF DOOR WAARDE VAN OF VAN ONZE DIENSTEN OF SOFTWARE NIET UITSLUITEND in de TOEKOMSTIGE GARANTIE VERKLAARD WORDEN.

 5. EEN KLEIN PERCENTAGE VAN SOMMIGE GEBRUIKERS KAN EEN ZEKERE MATE VAN EPILEPTISCHE AANVALLEN ERVAREN WANNEER ZE WORDEN BLOOTGESTELD AAN BEPAALDE LICHTPATRONEN OF ACHTERGRONDEN DIE ZICH OP EEN COMPUTERSCHERM OF TIJDENS HET GEBRUIK VAN ONZE DIENSTEN KUNNEN BEVINDEN. BEPAALDE AANDOENINGEN KUNNEN EEN ONBEKENDE AANDOENING OF EEN ONOPGEMERKT EPILEPTISCH SYMPTOOM OPWEKKEN BIJ GEBRUIKERS DIE GEEN VOORGESCHIEDENIS VAN EEN EERDERE AANVAL OF EPILEPSIE HEBBEN GETOOND. MOCHT U, IEMAND DIE U KENT OF IEMAND IN UW FAMILIE EEN EPILEPTISCHE AANDOENING HEBBEN, RAADPLEEG DAN EEN ARTS ALS U EEN VAN DE VOLGENDE SYMPTOMEN ONDERVINDT TIJDENS HET GEBRUIK VAN ONZE DIENSTEN: DUIZELIGHEID, VERANDERD GEZICHTSVERMOGEN, OOG- OF SPIERTREKKINGEN, VERLIES VAN BEWUSTZIJN, DESORIËNTATIE, ELKE ONWILLEKEURIGE BEWEGING OF STUIPTREKKINGEN.

BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

UW EXPLICITEITSBEOORDELING, ONDERSTAND EN OVEREENKOMST DAT PRIVÉ GOEDEREN EN ONZE SUBSIDIES, AFFILIATEN, OFFICIATEN, WERKZAAMHEDEN, AGENTEN, PARTNERS EN LICENSOREN NIET AAN U VERPLICHT ZIJN VOOR EEN PUNITIEVE, INDIRECTE, INCIDENTELE, BIJZONDERE, CONSEQUENTIEVE OF EXEMPLAIRE SCHADENMAATREGELEN, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADE DIE VERBAND KAN HOUDEN MET HET VERLIES VAN WINST, GOODWILL, GEBRUIK, GEGEVENS EN/OF ANDERE IMMATERIËLE VERLIEZEN, OOK AL ZIJN WE MISSCHIEN OP DE HOOGTE GEBRACHT VAN EEN DERGELIJKE MOGELIJKHEID DAT DEZE SCHADE ZICH KAN VOORDOEN, EN DAARUIT KAN VOORTVLOEIEN:

 1. HET GEBRUIK OF DE ONMOGELIJKHEID OM ONZE DIENST TE GEBRUIKEN;

 2. DE KOSTEN VOOR DE AANSCHAF VAN VERVANGENDE GOEDEREN EN DIENSTEN;

 3. ONGEOORLOOFDE TOEGANG TOT OF WIJZIGING VAN UW TRANSMISSIES EN/OF GEGEVENS;

 4. VERKLARINGEN OF GEDRAG VAN EEN DERGELIJKE DERDE PARTIJ OP ONZE DIENST;

 5. EN ALLE ANDERE ZAKEN DIE VERBAND HOUDEN MET ONZE SERVICE.

RELEASE

In het geval dat u een geschil hebt, gaat u ermee akkoord om Privégoederen (en haar functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, moedermaatschappijen, filialen, co-branders, partners en alle andere derden) vrij te stellen van claims, eisen en schade (feitelijke en gevolgschade) van elke soort en aard, bekend en onbekend, verdacht of onverwacht, openbaar gemaakt en niet openbaar gemaakt, die voortvloeien uit of op enigerlei wijze verband houden met een dergelijk geschil.

SPECIALE VERMANING MET BETREKKING TOT FINANCIËLE ZAKEN

Indien u van plan bent om een dienst te creëren of aan te sluiten, of om dergelijk nieuws, berichten, waarschuwingen of andere informatie van onze diensten te ontvangen of aan te vragen met betrekking tot bedrijven, aandelenkoersen, beleggingen of effecten, neem dan de bovenstaande paragrafen Garantiedisclaimers en Aansprakelijkheidsbeperkingen nog eens door. Daarnaast is voor dit specifieke type informatie de zinsnede "Laat de belegger oppassen" van toepassing. De inhoud van de privaatrechtelijke goederen wordt hoofdzakelijk voor informatieve doeleinden verstrekt en geen enkele inhoud die wordt verstrekt of opgenomen in onze diensten is bedoeld voor handels- of beleggingsdoeleinden. Privégoederen en onze licentiegevers zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de nauwkeurigheid, het nut of de beschikbaarheid van enige informatie die via onze Diensten wordt verzonden en/of beschikbaar wordt gesteld, en zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige handels- en/of investeringsbeslissingen die op dergelijke informatie zijn gebaseerd.

UITSLUITING EN BEPERKINGEN

ER ZIJN ENKELE RECHTSGEBIEDEN DIE DE UITSLUITING VAN BEPAALDE GARANTIES OF DE BEPERKING VAN DE UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOESTAAN. DAAROM IS HET MOGELIJK DAT SOMMIGE VAN DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN VAN DE SECTIES GARANTIE-UITSLUITINGEN EN BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN.

DERDE PARTIJ BEGUNSTIGDEN

U erkent, begrijpt en gaat ermee akkoord, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in deze TOS, dat er geen derde-partij-begunstigden van deze overeenkomst zullen zijn.

KENNISGEVING

Privégoederen kunnen u voorzien van kennisgevingen, met inbegrip van kennisgevingen met betrekking tot wijzigingen in de TOS, met inbegrip van maar niet beperkt tot e-mail, reguliere post, MMS of SMS, sms'jes, postings op onze websitediensten, of andere redelijke middelen die op dit moment bekend zijn of die hierin na ontwikkeling kunnen zijn opgenomen. Dergelijke kennisgevingen mogen niet worden ontvangen als u aspecten van de TOS schendt door op ongeoorloofde wijze toegang te krijgen tot onze diensten. Uw acceptatie van deze TOS betekent dat u akkoord gaat met het feit dat u geacht wordt alle kennisgevingen te hebben ontvangen die geleverd zouden zijn als u op een geautoriseerde manier toegang tot onze diensten zou hebben gehad.

MERKINFORMATIE

U erkent, begrijpt en gaat ermee akkoord dat alle handelsmerken, auteursrechten, handelsnamen, dienstmerken en andere logo's van Privégoederen en alle merkeigenschappen en/of product- en dienstnamen van Privégoederen handelsmerken zijn en als zodanig het eigendom zijn en blijven van Privégoederen. U stemt ermee in dat u het logo of de merken van Privé-goederen op geen enkele wijze zult tonen en/of gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Privé-goederen.

COPYRIGHT OF INTELLECTUELE EIGENDOMMEN INBREUK OP DE RECHTEN & PROCEDURES

Privé goederen zullen altijd het intellectuele eigendom van anderen respecteren, en we vragen al onze gebruikers hetzelfde te doen. Met betrekking tot gepaste omstandigheden en naar eigen goeddunken, kunnen Privé-goederen de accounts van elke gebruiker die onze TOS schendt en/of de rechten van anderen schendt, uitschakelen en/of beëindigen. Indien u van mening bent dat uw werk op zodanige wijze is gedupliceerd dat er sprake is van een inbreuk op het auteursrecht, of indien u van mening bent dat uw intellectuele eigendomsrechten op andere wijze zijn geschonden, dient u ons de volgende informatie te verstrekken:

a) de elektronische of fysieke handtekening van de persoon die gemachtigd is namens de eigenaar van het auteursrecht of een ander intellectueel eigendomsbelang;

b) Een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk of ander intellectueel eigendom waarop volgens u inbreuk is gemaakt;

c) Een beschrijving van de locatie van de site waarvan u beweert dat deze inbreuk maakt op uw werk;

d) Uw fysieke adres, telefoonnummer en e-mailadres;

 1. e) Een verklaring, waarin u verklaart dat het vermeende en betwiste gebruik van uw werk niet geautoriseerd is door de eigenaar van het auteursrecht, zijn agenten of de wet;

 2. f) En ten slotte, een verklaring, gedaan op straffe van meineed, dat de bovengenoemde informatie in uw kennisgeving waarheidsgetrouw en accuraat is, en dat u de eigenaar, vertegenwoordiger of agent van het auteursrecht of de intellectuele eigendom bent die bevoegd is om namens de eigenaar van het auteursrecht of de intellectuele eigendom op te treden.

De Privé-goederenagent kan als volgt worden gecontacteerd voor het melden van claims van inbreuk op het auteursrecht of andere intellectuele eigendommen:

Postadres: Privé goederen t.a.v.: Copyright Agent 2627 203rd Street (Suite 201), Miami FL 33180 (VS)

E-mail: customerservice.eu@priverevaux.com

GESLOTEN ONDERSCHRIFT

BE IT KNOWN, dat Privé Goods voldoet aan alle toepasselijke regels en voorschriften van de Federal Communications Commission met betrekking tot de gesloten captioning van video-inhoud. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website priverevaux.com.

ALGEMENE INFORMATIE

GEHELE OVEREENKOMST

Deze TOS vormt de volledige overeenkomst tussen u en Privé-goederen en is van toepassing op het gebruik van onze diensten, en vervangt alle eerdere versies van deze TOS tussen u en ons met betrekking tot Privé-goederendiensten. Mogelijk bent u ook onderworpen aan aanvullende voorwaarden die van toepassing kunnen zijn wanneer u bepaalde andere Privé-goederendiensten, gelieerde diensten, content van derden of software van derden gebruikt of aanschaft.

RECHTSKEUZE EN FORUM

Het is met wederzijdse instemming van zowel u als Privé Goederen met betrekking tot de TOS dat de relatie tussen de partijen wordt beheerst door de wetten van de staat Florida, zonder rekening te houden met de bepalingen van de wetsconflicten, en dat alle vorderingen, rechtszaken en/of geschillen, die voortvloeien uit of verband houden met de TOS, of de relatie tussen u en Privé Goederen, worden ingediend bij de rechtbanken die bevoegd zijn in de County of Miami-Dade County, Florida of de U.S. Districtsrechtbank in deze staat. U en Privé-producten komen overeen zich te onderwerpen aan de jurisdictie van de eerder genoemde rechtbanken, en gaan ermee akkoord afstand te doen van alle bezwaren tegen de uitoefening van jurisdictie over de partijen door dergelijke rechtbanken en tegen de plaats van handeling in dergelijke rechtbanken.

VERKLARING VAN AFSTAND EN SCHEIDBAARHEID VAN VOORWAARDEN

Indien Privé-goederen geen enkel recht of bepaling van de TOS uitoefenen of afdwingen, vormt dit op elk moment geen verklaring van afstand van een dergelijk recht of bepaling. Indien een bepaling van deze TOS door een bevoegde rechtbank ongeldig wordt bevonden, komen de partijen niettemin overeen dat de rechtbank moet trachten uitvoering te geven aan de bedoelingen van de partijen zoals weergegeven in de bepaling, en blijven de overige bepalingen van de TOS volledig van kracht en van kracht.

GEEN RECHT VAN NIET-OVERDRAAGBAARHEID VAN HET OVERLEVINGSPENSIOEN

U erkent, begrijpt en gaat ermee akkoord dat uw account niet overdraagbaar is en dat alle rechten op uw ID en/of inhoud binnen uw account eindigen bij uw overlijden. Na ontvangst van een kopie van een overlijdenscertificaat kan uw account worden beëindigd en kan alle inhoud ervan definitief worden verwijderd.

STATUUT VAN DE VERJARING

U erkent, begrijpt en gaat ermee akkoord dat, ongeacht de wet of het recht dat hierop van toepassing is, elke claim of actie die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van onze diensten of de TOS binnen 1 jaar na het ontstaan van de claim of de oorzaak van de actie moet worden ingediend, of voor altijd moet worden geblokkeerd.

VIOLATIES

Gelieve alle schendingen van deze TOS als volgt te melden aan Privé Goederen:

Postadres: Privé Goederen 2627 203rd Street (Suite 201), Miami FL 33180 (VS)

E-mail: customerservice.eu@priverevaux.com